Maracuya

Herroeping

Als een Koper niet 100% tevreden is met een aankoop, kan hij/zij het gekochte Goed binnen 14 dagen van aflevering, indien de verkoper een handelaar is en koper een particulier. Hij/zij kan het goed terugsturen mits respect van de volgende voorwaarden.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door U aangewezen derde, die niet vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt, of, (voor verkoopovereenkomsten waarbij U als consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijke worden geleverd) de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet U ons uw naam woonadres en, indien mogelijk, telefoonnummer en e-mailadres meedelen en ons via een ondubbelzinnige verklaring (per e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om te herroepen. Dit dient verstuurd te worden naar [email protected]

Alleen Goederen die in de originele of vergelijkbare verpakking en in dezelfde of zich identieke conditie als op het tijdstip van de aankoop bevinden, worden teruggenomen. De verzendkosten zijn altijd volledig ten laste van de Koper. De terugbetaling gebeurt binnen 14 dagen na het ontvangst van de retour door de verkoper (exclusief eventuele leveringskost). In het geval van herroeping verbindt de verkoper zich ertoe om de ontvangst van het goed te herbevestigen opdat een vlotte terugbetaling aan de koper kan gegarandeerd worden. Verkoper behoudt zich het recht voor enige teruggave te weigeren als het Goed beschadigd is of buiten de periode van 14 dagen teruggezonden wordt. Het herroepingsrecht geldt niet indien de Verkoper een privaat persoon is en/of de Koper een onderneming is.

Indien Verkoper om welke reden ook, gehouden is tot terugbetaling van de aan hem reeds betaalde gelden, zal hierop hoegenaamd geen intrest kunnen worden aangerekend.