Maracuya

Algemene voorwaarden

De website www.MARACUYA.be is een online marktplaats met als doel Kopers en Verkopers op het Belgisch grondgebied in contact te brengen om een verkoop van kwalitatief tweedehands meubelen en decoratieve goederen mogelijk te maken en wordt exclusief beheerd door MARACUYA. In sommige gevallen zal MARACUYA handelen als Verkoper op de Website en in andere gevallen als, niet-exclusieve, tussenpersoon. Als MARACUYA handelt als tussenpersoon, zal de Koper de Goederen rechtstreeks kopen van Verkoper en zal MARACUYA slechts optreden in naam en voor rekening van de Verkoper met als uitsluitende opdracht het verkoopproces op afstand te faciliteren en te optimaliseren. MARACUYA heeft onder geen enkele omstandigheid controle over de voorwaarden en modaliteiten waaronder verkopen tussen Gebruikers onderling plaatsvinden en MARACUYA kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enige schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, zou kunnen voortkomen uit de uitwisseling tussen Gebruikers onderling van onjuiste, onvolledige of niet te goeder trouw verstrekte Informatie of die het gevolg is van het feit dat de verstrekte Informatie niet in overeenstemming is met de reële situatie.

Definities

“Koper” betekent elke Gebruiker die Goederen koopt op de Website

“Advertentie” betekent elke advertentie die wordt geplaatst door de Verkoper op de Website met betrekking tot de verkoop van een Goed.

“Bestelling” betekent elke online aankoop van een Goed door een Koper

“Commissie” betekent elke som die MARACUYA aanrekent voor het aanbieden van haar diensten in het kader van een online aankoop op de Website.

“Goed” of “Goederen” betekent elk item dat te koop wordt aangeboden door de Verkoper op de Website.

“Informatie” betekent alle persoons en zakelijke gegevens (inclusief grafische afbeeldingen videoberichten en andere berichten of beelden), die worden gepubliceerd op de Website met betrekking tot de verkoop of aankoop van een Goed door een Gebruiker.

“Prijs” betekent de verkoopprijs van een Goed (inclusief BTW en Commissie; exclusief leveringskosten).

“Gebruiker” of “U” betekent iedereen die de Website bezoekt met het oog op het aanbieden van een Goed of de aankoop van een Goed.

“Verkoper” betekent elke Gebruiker, privaat of professioneel, die een of meer Goederen te koop aanbiedt op de Website.

Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Door het aanvinken van het vakje “ ik heb de algemenen voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord” bij het registeren op de website en/of bij het plaatsen van een aanbod door koper, aanvaardt, respectievelijk de verkoper en de koper deze algemene voorwaarden.

Registratieproces

Om een goed op de website te zetten of een aankoop te doen op de website, dient u eerst een account te creëren door het registratieproces te volgen. Tijdens het registratieproces zult u, als gebruiker, bepaalde informatie moeten geven en dient u een gebruikersnaam en wachtwoord vast te stellen. Na afronding van het registratieproces wordt u een geregistreerd gebruiker. U gaat ermee akkoord om correcte, huidige en complete informatie te geven tijdens het registratieproces en om deze informatie te updaten om deze juist, huidig en compleet te houden. Maracuya behoudt zich het recht om een account te schorsen of te beëindigen op enig moment als enige informatie die gegeven is tijdens het registratieproces of daarna niet juist of compleet is. U bent als enige verantwoordelijk voor het waarborgen van uw wachtwoord. U gaat ermee akkoord uw wachtwoord niet aan een derde partij te geven en om als enige verantwoordelijk te zijn voor activiteiten of acties onder uw account. U dient direct contact op te nemen met Maracuya bij enig ongeautoriseerd gebruik van uw account.

Voor de registratieprocedure worden de volgende gegevens opgevraagd: naam, adres bankgegevens (vrijblijvend), particulier of handelaar, emailadres en bepalen van een wachtwoord.

Bescherming van persoonsgegevens

Doorheen het gebruik van de website, zal elke gebruiker persoonlijke gegevens vrijgeven, die verwijzen naar informatie, die kan worden gebruikt om contact met hem/haar op te nemen of hem/haar te identificeren (“persoonlijke informatie”). Persoonlijke informatie is informatie waaronder de naam, telefoonnummer, kredietkaart of andere factureringsgegevens, e-mailadres en postadres vallen. Maracuya gebruikt die persoonlijke informatie voornamelijk om de website aan te bieden, te verbeteren, om transacties te voltooien en om vragen te beantwoorden. Bij publicatie van een productadvertentie wordt de locatie van de verkoper kenbaar gemaakt. Dit laat toe kopers goederen op te zoeken op basis van de regio. Pas na een verkoop, zullen de contactgegevens van koper en verkoper door Maracuya uitgewisseld worden om de verdere afhandeling van de verkoop rechtstreeks met elkaar af te stemmen.

Maracuya gebruikt persoonlijke informatie ook om contact op te nemen over nieuwsbrieven, marketing of promotionele materialen en andere informatie die voor de gebruikers interessant kan zijn. Als de gebruiker op enig moment besluit zulke communicatie niet meer van Maracuya te willen ontvangen, verzoekt Maracuya u om de afmeldinginstructies die gegeven worden op elke communicatie die Maracuya u zendt, na te leven.

Als u een goed koopt of op de website te koop aanbiedt, verzoekt Maracuya om bepaalde persoonlijke informatie van uzelf vrij te geven. U moet dan contactinformatie zoals uw voor- en achternaam, adres, stad, postcode, email en telefoonnummer en financiële informatie zoals kredietkaarttype, kredietkaartnummer, vervaldatum en cvv2 leveren. Maracuya gebruikt deze informatie voor facturerings- en verwerkingsdoeleinden, om goederen te koop aan te bieden op de website en om bestellingen van gebruikers af te handelen naargelang het geval. Als Maracuya problemen heeft een bestelling af te handelen of een goed te koop aan te bieden, zal Maracuya deze informatie gebruiken om contact met u op te nemen.

Om alle persoonlijke informatie die u aan Maracuya verstrekt te verwijderen, veranderen of aan te passen, verzoekt Maracuya u om een email te sturen met dit verzoek naar [email protected] Maracuya kan een gearchiveerde kopie van uw gegevens houden zoals verplicht is voor de wet of voor legitieme bedrijfsdoelen. De veiligheid van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor Maracuya. Maracuya zal altijd legaal vereiste informatie openbaar maken in het geval de veiligheid, vertrouwelijkheid of integriteit van uw onversleutelde elektronisch opgeslagen persoonlijke data werden geschonden, en Maracuya zal met u contact opnemen via email of via deze website op de meest passende manier en zonder onredelijke vertraging.

Elke gebruiker heeft het recht om zijn account op te heffen zonder motivatie. Hij dient hiertoe een verzoek te versturen naar [email protected] Maracuya verbindt zich ertoe alle persoonlijke informatie met betrekking tot de account van de gebruiker te verwijderen met inachtneming van de toepasselijk privacygegevens.

Cookies

Net als vele websites gebruikt Maracuya “cookies” om informatie te verzamelen (“cookies”) om zo een optimale beleving te garanderen voor zijn gebruikers. Een cookie is een klein databestand dat Maracuya naar uw computers harddisk overdragen voor administratie doeleinden. Maracuya linkt de informatie die zij in de cookies opslaat aan de persoonlijke informatie die u vrijgeeft tijdens uw gebruik van de website. Maracuya gebruikt cookies voor drie doeleinden. Ten eerste, benut Maracuya permanent cookies om uw login informatie op te slaan voor logins op de website. Door cookies te accepteren zal een gebruiker zich dus niet steeds opnieuw moeten identificeren. Ten tweede, gebruikt Maracuya sessie-id cookies om bepaalde functies van de website mogelijk te maken, om beter te begrijpen hoe u omgaat met de website. Maracuya gebruikt ook derde-partijen cookies. Dit zijn cookies die derde partijen toelaten informatie te gebruiken die werd verzameld door Maracuya via de cookies. Derde-partijen verbinden zich ertoe die gegevens te gebruiken in overeenstemming met de geldende internationale, nationale en regionale wetgeving.

U kunt uw browser vragen cookies niet meer te accepteren of eerst te vragen om cookies te accepteren van de website die u bezoekt door de browser opties te veranderen. Maar als u geen cookies accepteert kan het zijn dat u bepaalde delen van de website niet kunt gebruiken.

Authenticiteit en afkomst

Verkoper is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die wordt uitgewisseld naar aanleiding van de totstandkoming van een verkoop van een goed. Maracuya vervult slechts een bemiddelende rol en zal onder geen beding aansprakelijk kunnen gehouden worden voor het delen van foutieve informatie of het niet meedelen van informatie waartoe de verkoper gehouden was. Verkoper verbindt zich ertoe actief op te treden om de mogelijkheden, verlangens en behoeften van de wederpartij te kennen op het vlak van authenticiteit en afkomst van de goederen.

Verkoper is verantwoordelijk voor correcte en eerlijke prijszetting gebaseerd op de aldus meegedeelde informatie rond authenticiteit en afkomst en verbindt zich ertoe de items niet te koop aan te bieden via andere forums of in de winkel aan verschillende prijzen. Maracuya behoudt zich het recht voor de advertentie van de verkoper rond een item te verwijderen indien ze van oordeel is dat de prijs niet correct en/of juist is.

Verkoper zal in ieder geval, zonder uitdrukkelijk verzoek van de koper, de aard van de goederen (grootte, stijl, materialen, enz.), de staat van de goederen beschrijven, een toeschrijving meegeven alsook de prijs vermelden (inclusief commissie).

Totstandkoming van een aankoop

Een koper kan verschillende goederen in zijn wishlist opslaan en overgaan tot individuele bestelling. Een aanbod tot aankoop vindt plaats door het aanvinken van het vakje “bevestig en betaal” tijdens het bestellingproces door de koper. In geval van betaling met kredietkaart wordt er een pre-autorisatie van betaling genomen onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het goed onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het goed.

Een koop wordt geacht te zijn gesloten als de koper een melding van Maracuya ontvangt waarin de aanvaarding van haar aanbod door verkoper ter kennis wordt gebracht op voorwaarde dat de verkoper, binnen een termijn van drie werkdagen volgend op dag waarop Maracuya ontvangst van het aanbod tot aankoop meldde aan verkoper, dit aanbod tot aankoop heeft aanvaard en Maracuya daarvan in kennis heeft gesteld. Indien de verkoper niet antwoord binnen een termijn van drie werkdagen of aangeeft dat het goed niet langer beschikbaar is, wordt er geacht geen koop te zijn gesloten en zal het aanbod worden geannuleerd. In dit geval wordt de terugbetaling onmiddellijk uitgevoerd.

Maracuya behoudt zich het recht voor om enige bestelling van een goed, die geplaatst is op de website, te annuleren als Maracuya naar eigen goeddunken bepaalt dat het goed verkeerd geprijsd, niet voorradig of anders onbeschikbaar is op de website voor de genoemde prijs. Als Maracuya een bestelling, geplaatst via de website, annuleert, zal Maracuya u een email sturen ter confirmatie van deze annulering.

Na validatie van de verkoop door de verkoper, zal Maracuya de contactgegevens van koper en verkoper uitwisselen opdat zij de verdere afhandeling van de verkoop rechtstreeks met elkaar kunnen afstemmen.

Verzending en transport

Bij de afronding van een bestelling dient de koper steeds de gewenste leveringswijze aan te duiden. De koper kan steeds opteren om gratis af te halen bij de verkoper. In sommige gevallen zal de verkoper de optie bieden om aan een meerprijs zelf in te staan voor de levering (exclusief verzekering). Deze eventuele meerprijs wordt meteen zichtbaar in de eindafrekening van de koper.

Indien koper kiest voor eigen ophaling bij de verkoper, zal de ophaling dienen te gebeuren binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf het moment waarop de koop tot stand is gekomen. Indien de koper kiest voor levering door de verkoper, indien van toepassing, dient de levering eveneens te gebeuren binnen 30 dagen. Zowel koper als verkoper verbinden zich ertoe om een vlotte afhandeling na te streven in een relatie van vertrouwen.

Vanaf de toewijzing van het goed, zoals bepaald in de sectie ‘totstandkoming van de verkoop’ is het risico voor rekening van de koper. Tenzij de koper anders instrueert, is de verkoper, op kosten van de koper, verantwoordelijk voor het verzenden van de goederen. Koper kan verkoper verzoeken de goederen te verzekeren voor het transport, waarbij regeling en betaling onderling dient te gebeuren.

Betaling aan verkoper

Verkoper machtigt Maracuya om de prijs (inclusief levering- of verzendingskosten) te ontvangen in haar naam en voor haar rekening. Betaling gebeurt door de koper aan de verkoper op een rekening geopend door Maracuya zonder indeplaatsstelling in de zin van artikel 1249 b.w. doorstorting van de prijs (verminderd met de commissie) door Maracuya aan de verkoper gebeurt steeds twee weken na de overhandiging van het goed, zoals bevestigd door de verkoper in zijn account.

Betaling door koper kan gebeuren via bankcontact of kredietkaart.

De facturatie gebeurt rechtstreeks tussen koper en verkoper. Verkopers die handelen als privaat persoon kunnen gebruik maken van betaalnota’s die Maracuya ter beschikking stelt per email.

Professionele verkopers ontvangen per verkoop een factuur voor de verrekende commissie op de 15de dag van de daaropvolgende maand.

Herroeping

Als een koper niet 100% tevreden is met een aankoop, kan hij/zij het gekochte goed binnen 14 dagen van aflevering, indien de verkoper een handelaar is en koper een particulier. Hij/zij kan het goed terugsturen mits respect van de volgende voorwaarden.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt, of, (voor verkoopovereenkomsten waarbij u als consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijke worden geleverd) de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons uw naam woonadres en, indien mogelijk, telefoonnummer en e-mailadres meedelen en ons via een ondubbelzinnige verklaring (per e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om te herroepen. Dit dient verstuurd te worden naar [email protected]

Alleen goederen die in de originele of vergelijkbare verpakking en in dezelfde of zich identieke conditie als op het tijdstip van de aankoop bevinden, worden teruggenomen. De verzendkosten zijn altijd volledig ten laste van de koper. De terugbetaling gebeurt binnen 14 dagen na het ontvangst van de retour door de verkoper (exclusief eventuele leveringskost). In het geval van herroeping verbindt de verkoper zich ertoe om de ontvangst van het goed te herbevestigen opdat een vlotte terugbetaling aan de koper kan gegarandeerd worden. Verkoper behoudt zich het recht voor enige teruggave te weigeren als het goed beschadigd is of buiten de periode van 14 dagen teruggezonden wordt. Het herroepingsrecht geldt niet indien de verkoper een privaat persoon is en/of de koper een onderneming is.

Indien verkoper om welke reden ook, gehouden is tot terugbetaling van de aan hem reeds betaalde gelden, zal hierop hoegenaamd geen intrest kunnen worden aangerekend.

Garantie

Elk probleem of defect aan de verkochte goederen moet meteen worden gemeld aan Maracuya. De verkoper is als enige verantwoordelijk voor elke defect of probleem in verband met de verkochte goederen in overeenstemming met de toepasselijke belgische wetgeving. De verkoper-handelaar zal gehouden zijn elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van één jaar te rekenen vanaf de levering, te garanderen. De verkoper-privaat persoon zal gehouden zijn de koper te waarborgen voor conformiteit van de levering en te vrijwaren voor verborgen gebreken in overeenstemming met het belgisch kooprecht.

Namaak

Verkoper mag onder geen beding goederen te koop aanbieden die het voorwerp zijn van namaak. Ingeval van twijfel over de afkomst van de goederen, behoudt Maracuya zich het recht voor om de registratie voor dergelijke goederen te weigeren of de verkoper te verplichten bijkomende documenten aan te leveren die de afkomst bewijzen.

Elke gebruiker die kennis neemt van nagemaakte goederen, wordt geacht dit onmiddellijk te melden aan Maracuya.

Maracuya behoudt het recht om een gebruikersaccount op te heffen indien er wordt ingeschat dat deze misbruik tracht te maken of er misleidende informatie wordt verspreid.

Advertentie

De verkoper is verantwoordelijk voor het opstellen van de advertentie voor de goederen die ze te koop aanbieden. Maracuya heeft het recht om aanpassingen van de advertentie te eisen of een advertentie te weigeren indien die niet beantwoordt aan de gedragscode van Maracuya voor advertenties of indien, op basis van de verstrekte toeschrijving of andere informatie, de prijs niet correct of juist lijkt te zijn. Maracuya behoudt het recht om de foto’s uit te knippen op een achtergrond, de foto’s te bewerken en de informatie in de advertentie zelf aan te passen indien er geacht wordt dat de categorisatie of beschrijving onvolledig lijkt (stijlcategorie, kleuren, materialen, conditie, …). Dit om een vlotte zoekfunctie op de website te waarborgen voor alle gebruikers. De verkoper verbindt zich ertoe om geen contactgegevens mee te delen in advertenties of om in rechtstreeks contact proberen te komen met potentiele kopers. In dit geval behoudt Maracuya het recht om deze contactinformatie uit de advertentie te verwijderen.

Verkoper verbindt zich ertoe alleen beeldmateriaal van uitstekende kwaliteit te gebruiken voor advertentie doeleinden. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Maracuya commercieel aanvaardbare inspanningen maakt om de kleurkwaliteit en visibiliteit van de goederen accuraat via de website te vertonen. Echter, omdat individuele computermonitoren kleuren anders kunnen weergeven is Maracuya niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de kleur van goederen die op de website weergegeven worden en wijst alle aansprakelijkheid in verband hiermee af. Maracuya behoudt zich het recht voor om beeldmateriaal van verkoper te retoucheren om de kwaliteit te verbeteren.

Elke verkoper is verantwoordelijk om productadvertenties onmiddellijk te verwijderen indien deze niet langer beschikbaar zijn.

Schadevergoeding

U gaat ermee akkoord Maracuya te verdedigen, te vergoeden en Maracuya, zijn agenten, directeurs en medewerkers schadeloos te stellen van en tegen claims, rechtszaken, schadegevallen, verliezen en kosten, inclusief, zonder beperking, juridische en boekhoudkosten voortvloeiend uit of in enige manier verbonden aan uw toegang tot of gebruik van de website of uw schending van deze voorwaarden.

Maracuya houdt zich aan de geldende belgische voorschriften inzake de verkoop via het internet en de verkoop op afstand. Elke gebruiker heeft het recht een beroep te doen op een minnelijke geschillenregeling zoals die wordt aangeboden door het europees platform voor geschillenbeslechting.

Eigendom en auteursrechten

De website en alle inhoud zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Behalve als dit uitdrukkelijk is weergegeven in deze voorwaarden, bezitten Maracuya en zijn licentiegevers exclusief alle rechten van de inhoud op de website. Maracuya respecteert de geldende auteurswetten en verwacht van zijn gebruikers hetzelfde. Maracuya behoudt zich het recht voor om op elk moment het account van gebruikers te beëindigen die herhaaldelijk de rechten van eigenaars van intellectuele eigendomsrechten schenden of waarvan verondersteld wordt dat zij de rechten van die personen herhaaldelijk schenden.

Elke gebruiker geeft Maracuya een niet-exclusieve licentie om commercialiseerbare informatie die op de website wordt gepost mee te delen en te reproduceren met het oog het verspreiden van advertenties of mededelingen gericht op het promoten van aanbiedingen van goederen.

Hyperlinks

Op de website staan links naar andere websites. Als u besluit een adverteerder te bezoeken door op een banner advertentie of ander soort advertentie te “klikken”, of te klikken op een andere link van een derde partij, wordt u naar de website van deze derde partij doorgestuurd. Het feit dat Maracuya naar een website linkt of een banner advertentie of andere soort advertentie presenteert is geen goedkeuring of bewijs van haar affiliatie met die derde partij, noch is het een goedkeuring van hun privacy of informatieveiligheidsbeleid of praktijken. Maracuya oefent geen controle uit over derde partij websites. Deze andere websites kunnen hun eigen cookies of bestanden op uw computer plaatsen, data verzamelen of persoonlijke informatie van u vragen.

Gebruik website

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om een antivirus systeem te installeren, te verzekeren dat de software verenigbaar is met uw eigen software en om na te kijken, in welke mate, de inhoud of informatie die via de website wordt gecommuniceerd accuraat en volledig is.

Geschiktheid

De website is alleen bedoeld voor personen die 18 jaar of ouder zijn. Enige toegang tot of gebruik van de website door iemand onder 18 jaar oud is uitdrukkelijk verboden. Door toegang te hebben tot of gebruik te maken van de website geeft u weer en garandeert u dat u 18 jaar of ouder bent.

Toepasbare wet en jurisidictie

Deze voorwaarden en enige acties gerelateerd hieraan worden beheerst door de belgische wetgeving. De rechtbanken van leuven zullen exclusief competent zijn voor enig geschil in relatie tot deze voorwaarden.

Overdragen en aanpassen

De gebruiker mag deze voorwaarden niet aanpassen of overdragen zonder Maracuya’s voorafgaandelijke geschreven toestemming. Enige poging van u om deze voorwaarden aan te passen of over te dragen zonder zulke toestemming zal nietig worden geacht.

Gehele overeenkomst

Deze voorwaarden vormen de gehele en exclusieve verstandhouding en overeenkomst tussen Maracuya en de gebruikers, met betrekking tot de website, en deze voorwaarden primeren en vervangen enige en alle voorgaande mondelinge of geschreven verstandhoudingen of overeenkomsten tussen Maracuya en de gebruikers, met betrekking tot de diensten die op de website worden aangeboden.

Maracuya kan, om welke reden ook, deze algemene voorwaarden wijzigen of de technische specificaties van haar diensten aanpassen. In geval van eenzijdige wijzigingen door Maracuya wordt de gebruiker voorafgaand aan de inwerkingtreding hiervan op de hoogte gebracht. De klant aanvaardt dat deze kennisgeving kan gebeuren door een mededeling op de website en erkent dat dit een voldoende, behoorlijke en individuele kennisgeving uitmaakt.